Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa

Czas trwania: 13 kwietnia – grudzień 2016r.

Miejsce: Pałac Górków, ul. Wodna 27

Kuratorzy: dr M. Przybył, mgr T. Kasprowicz, mgr P. Silska

Chrzest Mieszka I w 966 roku w powszechnej świadomości Polaków uchodzi za jedno z najbardziej znaczących wydarzeń na kartach historii Polski, które w perspektywie miało zaważyć na rozwoju państwa i narodu polskiego. Dzięki dalekowzrocznej decyzji naszego pierwszego władcy, skromny jeszcze wówczas terytorialnie kraj nad Wartą  przyjęty został  do wspólnoty państw chrześcijańskich, wpisując się tym samym na trwałe w zachodnioeuropejski krąg kulturowy. Arcyważny w swej wymowie akt chrztu Mieszka zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich, która objęła z początku samego władcę i jego otoczenie, tworząc niewielkie wyspy nowej religii w morzu tradycyjnej wiary pogańskiej. Centra owych wysp stanowiły główne ośrodki władzy książęcej, w których najszybciej na drodze konwersji przyjmowano nowe idee.

Jednym z takich ośrodków w młodym państwie Mieszka był gród na poznańskim Ostrowie, któremu poświęcona została jubileuszowa wystawa pt.”Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”, zorganizowana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.  Podstawowym  jej założeniem było przedstawienie szerokiej rzeszy odbiorców roli grodu poznańskiego w krzewieniu chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz przypomnienie znaczenia chrztu naszego pierwszego historycznego władcy w rozwoju kulturowym ziem polskich. Na ekspozycji zaprezentowane zostały najbardziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecznej kultury materialnej i artystycznej, pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych od końca lat trzydziestych XX wieku do dnia dzisiejszego na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Badania te objęły swym zasięgiem najważniejsze miejsca i budowle związane z początkami chrześcijaństwa w Polsce,  wśród nich zwłaszcza, położone w północnej części poznańskiego zespołu grodowego, pozostałości rezydencji książęcej z kaplicą pałacową oraz relikty pierwszej katedry poznańskiej, odkryte w obrębie dzisiejszej bazyliki archikatedralnej. W świetle najnowszych ustaleń, obiekty te należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych na ziemiach polskich, odpowiadających metrykalnie czasom panowania Mieszka I. Ekspozycja, zgodnie z intencją zawartą w tytule, tematycznie nie ogranicza się wyłącznie do problematyki chrztu  naszego pierwszego władcy ale swą narracją wybiega poza owo niezwykłe wydarzenie, które postrzegać należy bardziej jako symbol zapoczątkowanych wówczas zmian w dziejach państwa polskiego.  

Wystawa została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 2016.

 

 

 

 

 

 

^
 

Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa – wystawa czasowa

Wystawa czasowa w Pałacu Górków

Termin: 12 kwiecień-grudzień 2016 r.

Wystawa będzie archeologiczno-architektoniczną prezentacją najważniejszych miejsc i budowli Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, związanych z początkami chrześcijaństwa w Polsce. Zaprezentowane zostaną na niej najbardziej spektakularne zabytki kultury materialnej i artystycznej, pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych wokół pozostałości poznańskiej rezydencji książęcej oraz w obrębie reliktów pierwszej bazyliki katedralnej. W świetle najnowszych ustaleń, obiekty te należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych w państwie pierwszych Piastów, odpowiadających metrykalnie czasom panowania Mieszka i. Przygotowywana ekspozycja jednak nie będzie obracać się tematycznie wyłącznie wokół uroczystości chrzcielnych naszego pierwszego władcy, ale swą narracją wybiegnie poza owo niezwykłe wydarzenie, które powinno być postrzegane bardziej jako symbol pewnego przełomu niż moment rzeczywistych zmian w dziejach państwa polskiego.

 

^