O projekcie:

Program finansowany przez MKiDN

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu:  Ochrona zabytków archeologicznych

III. Nazwa własna zadania: Biały Potok – publikacja materiałów z badań Józefa Kostrzewskiego

1. Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań  archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

IV.2. Tryb finansowania zadania: Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym

V.3. Osoba odpowiedzialna:     Marzena Szmyt

VI.1. Syntetyczny opis zadania:

Zadanie polega na publikacji opracowanych już materiałów z badań, jakie w 1925 r. prof. Józef  Kostrzewski przeprowadził w Białym Potoku na Podolu. W trakcie eksploracji odsłonił fragment osady  trypolskiej oraz 4 groby, z których trzy łączone są obecnie z kulturą komarowską, a jeden, o formie  skrzynkowej, pochodzi z późnego neolitu. Do Poznania przewiezione zostały liczne i bardzo wartościowe  materiały ruchome. Obok niedawno opublikowanych źródeł z Bilcz Złotych, znaleziska z Białego Potoku  należą do najbardziej efektownych zespołów kultury trypolskiej, jakie znajdują się obecnie w polskich  zbiorach. Paradoksalnie, są mimo tego mało znane, choć  stały się eponimem dla np. nazwy „grupa  białopotocka” kultury komarowskiej. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu podjęło kilka lat temu działania  na rzecz pełnego opracowania tych unikatowych źródeł. Większość prac została już wykonana, a  planowana publikacja pozwoli na wprowadzenie uzyskanych wyników do obiegu naukowego.