Pliki cookie

Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W serwisie internetowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci stosujemy system Google Analytics, który umożliwia pozyskanie danych statystycznych dotyczących odwiedzin ww. witryn. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie jest firma Google. Natomiast podmiotami uzyskującymi do nich dostęp jest firma Google i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Polityka prywatności stosowana przez Google dostępna jest tu: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Pliki cookies wykorzystywane są przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookie.

Newsletter

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wysyłania e-mailem wiadomości osobom, które wyraziły chęć otrzymania newslettera z pomocą formularza na głównej stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje, komentarze, itp.). Zawsze istnieje możliwość wypisania swojego adresu poczty internetowej i rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

Informacja przygotowana na podstawie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Privacy policy

The Website automatically collects information contained in cookie files.

Cookie files  (so called “cookies”) are IT data, in particular text files stored in the device of the User and designed  to support the use of Website. Cookies usually contain the name of the website where they come from, time of their storage in the device and a unique number.

On the Poznan Archeological Museum`s website as well as on the Archeological Reservatin’s Genius Loci website we use Google Analytics system which enables to obtain statistical data about visiting the Website pages. Google is the entity placing cookie files in the Website User`s device, whereas Google and the Poznań Archeological Museum get access to them. Privacy policy used by Google is available at http://www.google.com/intl/en /policies/privacy/

Cookie files are used by the Poznań Archeological Museum for the following purpose:

a) to adapt the content of the Website pages to the User`s preferences and to optimize the use of websites; in particular these files allow to recognize the Website User`s device and to display the website properly, which makes it “tailored” for the User`s individual needs;

b) to create statistics which help understand Website Users how to use websites which enables to improve their structure and content;

Two main kinds of cookie files are used within the Website: “session”  ones (session cookies) and “persistent” ones (persistent cookies). “Session” cookies are temporary files, which are stored in the User`s device until the User logs out, leaves the website or closes the software (Web browser). “Persistent” cookie files are stored in the User`s device for a fixed period set in the cookies` parameters or until the User deletes them.

In many cases software used to browse websites (Web browser) allows the storage of cookie files in the User`s device by default. Website Users can modify the browser`s cookies  settings at any time. These settings can be changed, in particular, in such way to block the automatic use of cookie files in the browser`s settings or to inform about their placement in the Website User`s device.

Detailed information about the possibilities and methods of operating cookie files is available in the software (web browser) settings.

The Website Operator informs that limitations on the use of cookies may influence certain functionalities available on Website pages.

Cookie files placed in the User`s device can be also used by the advertisers or partners cooperating with the Website Operator. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookie files.

Newsletter

The Poznan Archeological Museum reserves the right to send messages by e-mail to those who agreed to receiving the newsletter by filling the blank form on the main Poznan Archeological Museum`s website. Newsletter refers to information about the Website (e.g., modifications, internal promotions), non-commercial letters (e.g., greetings, information, comments etc.). It is always possible to unsubscribe and resign from receiving such messages.

This information is prepared based on: http://wszystkoociasteczkach.pl/