opiekun pracowni
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska 
malgorzata.winiarska@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51 w. 128

historia
Początki związane są z zamysłem powziętym przez ówczesnego dyrektora Muzeum prof. Lecha Krzyżaniaka, dotyczącym stworzenia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu specjalistycznych pracowni działających na potrzeby poznańskiego środowiska archeologicznego. Traseologia – badanie funkcji narzędzi kamiennych, z kości i poroża przy zastosowaniu różnych mikroskopów jak np. stereoskopowego, metalograficznego, czy skaningowego – w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku była specjalnością prawie zupełnie nieznaną i nieuprawianą w Polsce, zwłaszcza ten jej nurt, który wymagał zastosowania do obserwacji mikroskopów o dużych powiększeniach. To w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto badania narzędzi krzemiennych przy użyciu mikroskopu metalograficznego stosując się przy tym do wymogów tej metody zaproponowanej przez amerykańskiego archeologa L. Keeleya.

zakres działalności
W ramach pracowni prowadzone są analizy funkcjonalne zabytków wykonanych z krzemienia, kości i poroża pochodzących z badań wykopaliskowych z obszaru Europy i terenów pozaeuropejskich, z okresu paleolitu, mezolitu, neolitu i wczesnego brązu.