Oprócz omówionej powyżej, rutynowej działalności wspierającej administracyjne organy konserwatorskie, pracownicy Działu systematycznie gromadzą różnorodną dokumentację archeologiczną i koordynują jej dygitalizację, aby możliwe było dalsze jej przetwarzanie w różnorakich programach komputerowych, np. w bazach danych. Podejmują też własne inicjatywy w zakresie terenowych badań rozpoznawczych m.in. w formie rekonesansu lotniczego w celu zlokalizowania nieznanych dotąd stanowisk oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej uprzednio odkrytych obiektów. Tak rozumianą ochronę dziedzictwa archeologicznego, realizowaną przez samych archeologów, muszą jednak wspierać działania dodatkowe, prowadzone na dużo większą skalę, a mianowicie – szeroka społeczna promocja wiedzy o dziedzictwie archeologicznym i o samej archeologii. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że – posługując się wyłącznie samymi nakazami i zakazami – nie powstrzymamy narastającego procesu destrukcji stanowisk archeologicznych. Najskuteczniejszą formą ochrony jest więc pozyskanie dla tej idei jak najszerszego kręgu ludzi doceniających wartość archeologii i jej zabytków, zafascynowanych najdawniejszą przeszłością swego regionu i gotowych do współpracy z placówkami ochrony zabytków.

 Dawniej upowszechnianie wiedzy archeologicznej i idei ochrony zabytków archeologicznych dokonywało się głównie w oparciu o publikacje i wykłady o charakterze popularno-naukowym, plakaty, ulotki itp. Dziś, mając do dyspozycji wielokrotnie większe możliwości oddziaływania na społeczeństwo, głównie dzięki nowym technologiom informatycznym w postaci stron internetowych (WWW), fotografii cyfrowej, publikacji elektronicznych, poczty elektronicznej (email), komputerowych baz danych itp., możemy znacznie skuteczniej działać na rzecz ochrony zabytków archeologicznych, jak i promować uzyskaną na ich podstawie wiedzę o najdawniejszej przeszłości człowieka. Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych stara się wykorzystywać wymienione atuty, jakie przynosi wiek XXI i systematycznie rozwija nowoczesne formy promocji dziedzictwa archeologicznego, m.in. poprzez:

a) tworzenie baz danych: m.in. – o stanowiskach archeologicznych (program AZP_Max), o muzealiach archeologicznych, zgromadzonych w naszym Muzeum (program MuzArP) i o zdjęciach lotniczych dla potrzeb archeologii (APh_Max).

b) redagowanie strony internetowej Muzeum, założonej – z inicjatywy Działu – w 1997 r. www.muzarp.poznan.pl).

Oprócz podstawowych danych o naszej placówce i jej bieżącej działalności, strona zawiera także bogate materiały na temat archeologii w Polsce

c) publikacje elektroniczne

d) internetowe galerie fotograficzne.