Historia „Fontes Archaeologici Posnanienses” (FAP)

„Fontes Archaeologici Posnanienses” jest rocznikiem wydawanym od roku 1950 przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Trzy pierwsze tomy opatrzone były tytułem „Fontes Praehistorici”, a od czwartego tomu czasopismo ukazuje się jako „Fontes Archaeologici Posnanienses”.

Pierwszym redaktorem rocznika był Józef Kostrzewski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i profesor Uniwersytetu Poznańskiego, wybitny naukowiec, określany mianem ojca polskiej archeologii. W słowie od redakcji, zamieszczonym w pierwszym tomie FAP, pisał:

Jedną z bolączek naszej nauki jest brak publikacji źródłowych, udostępniających materiały wykopaliskowe gromadzone w dużej ilości w naszych zbiorach muzealnych. Dla tego też Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, pragnąc ułatwić korzystanie z bogatych materiałów, gromadzonych w jego zbiorach od 1857 r., a więc od nieledwie setki lat, zapoczątkowało niniejsze wydawnictwo, mające zawierać przede wszystkim opisy przeprowadzonych przez muzeum systematycznych badań terenowych, oraz podawać poza tym krótkie sprawozdania z działalności muzeum wraz z wykazem nowych nabytków.

Przez wiele lat FAP pozostało wierne przesłaniu swego Założyciela przynosząc środowisku archeologicznemu liczne cenne publikacje źródłoznawcze, do których sięgają coraz to nowe pokolenia naukowców. W miarę upływu czasu pierwotna formuła rocznika ulegała wzbogaceniu o nowe treści związane z poszerzaniem się kierunków działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Naszym głównym celem pozostaje jednak wciąż przede wszystkim wprowadzanie do obiegu naukowego coraz to nowych zespołów źródeł archeologicznych z Wielkopolski i ościennych regionów leżących na Niżu Środkowoeuropejskim. Chętnie zamieszczamy także artykuły wpisujące się w nurt aktualnie toczonych debat archeologicznych oraz studia dotyczące szeroko rozumianej prahistorii i wczesnej historii Europy. Na łamach FAP przedstawiamy także sprawozdania z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Rocznikowi towarzyszy seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, w której ukazują się opracowania monograficzne.

FAP znajduje się na liście ERIH.

 

Redakcja FAP

Redakcja FAP mieści się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Naczelnym redaktorem FAP jest Marzena Szmyt, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Redaktorami poszczególnych tomów są Marzena Szmyt i Tomasz Kasprowicz.

Adres pocztowy: Redakcja „Fontes Archaeologici Posnanienses”, Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań.

Tel. (48) 61 852 64 30

Fax (480 61 853 10 10

E-mail: fontes@muzarp.poznan.pl

 

Rada Redakcyjna FAP

Członkami Rady Redakcyjnej FAP są:

– prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

– prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

– prof. dr hab. Aleksander Kośko

– prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt

 

Informacje dla Autorów

Podstawową (pierwotną) wersją FAP jest edycja drukowana.

Na stronie internetowej www.muzarp.poznan.pl/fontes publikowane są spisy treści poszczególnych tomów i streszczenia wchodzących w ich skład artykułów.

Redakcja przyjmuje tylko artykuły przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami i zastrzega sobie prawo odsyłania prac, których ich nie respektują, do poprawek formalnych przed skierowaniem do recenzji.

Artykuły powinny być przekazane redakcji drogą mailową lub na nośniku oraz koniecznie w postaci wydruku.

Składowe części artykułu powinny znajdować się w oddzielnych, odpowiednio nazwanych plikach.

W celu utrzymania wysokiego poziomu rzetelności naukowej prac drukowanych w FAP i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011), redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”.

W związku z tym prosimy o załączenie do każdego artykułu pisemnej deklaracji o wkładzie poszczególnych osób w jego powstanie i o źródłach finansowania badań.

 

Zasady przygotowywania tekstu:

– format: *.doc, *.odt lub *.rtf

– czcionka Times New Roman 12

– odstęp 2,0

– marginesy strony: 2,5 cm (górny, dolny, prawy i lewy)

– przypisy literaturowe: tylko w tekście, wg wzoru (Kowalski 1989:42)

– brak lub minimum przypisów dolnych

– w razie konieczności wyróżniania wyrazów: wyłącznie kursywa

– przy nazwisku autora – afiliacja, adres do korespondencji oraz e-mail  

 

Zasady przygotowywania ilustracji (rycin):

– grafika rastrowa: rozdzielczość min. 600 dpi; format *.tif, *.jpg, *.psd lub inny (tylko po uzgodnieniu z redakcją)

– grafika wektorowa: konwersja tekstu na krzywe; format: *.cdr, *.ai, *.dxf lub inny (tylko po uzgodnieniu z redakcją)

– konieczny jest spis rycin

 

Zasady przygotowywania bibliografii – według wzorów:

– artykuły w czasopismach:

            Klunder H.

1988 Cmentarzysko ludności kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska Podgaj 6A. Fontes Archaeologici Posnanienses 36: 45-51.

– artykuły w pracach zbiorowych:

            Grygiel R., Bogucki P.

1991 A settlement of the Funnel Beaker culture at Nowy Młyn, site 6 (Kuyavia, Poland) – initial results. W: D. Jankowska (red.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen, t. II: 133-134. Poznań.

– książki:

            Kulczycka-Leciejewiczowa A.

            1997 Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku. Wrocław.

            Bednarczyk J., Kabaciński J., Kośko A. (red.)

2010 Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 (= Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t. 1). Poznań.

 

Procedura recenzowania artykułów przeznaczonych do FAP

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011) każdy artykuł przyjęty do FAP poddawany jest ocenie przez dwóch anonimowych recenzentów spoza Muzeum Archeologicznego w Poznaniu według procedury double-blind review process.

Przyjęty w FAP sposób recenzowania jest zgodny z podstawowymi zasadami zalecanymi przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https//pbn.nauka.gov.pl).

W formularzu recenzji znajdują się następujące pytania: 

Czy zakres merytoryczny artykułu odpowiada profilowi FAP?

Czy praca wnosi nowe treści?

Czy tytuł wyraźnie odzwierciedla treść artykułu?

Czy układ pracy jest czytelny i odpowiada ogólnie przyjętym standardom?

Czy zastosowane w pracy metody są nowoczesne i jasno przedstawione?

Czy interpretacje i wnioski są poparte przesłankami wynikającymi z pracy?

Czy wszystkie ilustracje i tabele są konieczne pod względem merytorycznym, poprawnie skonstruowane oraz wystarczającej jakości graficznej?

Czy streszczenie jest wystarczająco zwarte i odzwierciedla treść pracy?

Czy cytowania literatury przedmiotu są właściwe i adekwatne do obecnego stanu wiedzy?

Czy niektóre części pracy powinny być rozszerzone lub skrócone?

Czy wymagane są poprawki językowe?

 

Recenzja kończy się wyborem jednej z poniższych opcji:

Do akceptacji po drobnych poprawkach.

Do akceptacji po zasadniczych zmianach.

Po wprowadzonych korektach artykuł powinien trafić ponownie do recenzenta.

Praca nie nadaje się do druku.