Grodzisko wczesnośredniowieczneobraz2
w Spławiu, woj. wielkopolskie
Wyniki badań archeologicznych

pod redakcją Michała Brzostowicza

Poznań 2016, ss. 252

Książka w formacie pdf

– skompresowana do archiwum rar (5 części)

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5