Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 3

Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973

W. Błaszczyk (red.)

Warszawa-Poznań 1977

Spis treści format PDF