Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 4

Gród wczesnośredniowieczny w Lądzie nad środkową Wartą.
Materiały z seminarium nt. „Badania archeologiczne w Lądzie.
Próba interpretacji przynależności plemiennej i funkcji grodu”,
26 i 27 VI 1974
 
W. Błaszczyk (red.)
 
Poznań 1978

Spis treści format PDF