tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Kamila Dolata-Goszcz

pełniona funkcja: Główny Inwentaryzator Muzealiów

dział: Dział Głównego Inwentaryzatora Muzealiów

e-mail: kamila.goszcz@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 32

kompetencje/zakres obowiązków: Pełniąc funkcję Głównego Inwentaryzatora prowadzi Księgę Inwentarzową Muzealiów (także w formie elektronicznej), Księgą Wpływów, Księgą Depozytów oraz Księgę Ruchu Muzealiów. Koordynuje prace związane z ewidencjonowaniem, katalogowaniem i inwentaryzacją zbiorów zabytków muzealnych. Sporządza umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze i prowadzi bieżącą korespondencję, dotyczącą wypożyczeń krajowych i zagranicznych, do innych muzeów, instytucji i osób.

Była poprzednim administratorem programu MuzArP (obecnie jest nim mgr Antoni Czerwiński), opiekun Skarbca. Była z-ca Kuratora Galerii Egipskiej „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie”.

Jest opiekunem i członkiem Stowarzyszenia Egiptologicznego oraz Stowarzyszenia Historycznego Grodu Radzim. 

Organizuje i współorganizuje wystawy, konferencje oraz imprezy popularnonaukowe. 

kwalifikacje: Studia wyższe w Instytucie Prahistorii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999-2004) – praca magisterska pt. “Gry planszowe w starożytnym Egipcie”