tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

pełniona funkcja: starszy kustosz, kierownik Działu Archeologii Powszechnej

dział: Dział Archeologii Powszechnej

e-mail: malgorzata.kabacinska@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 28

kompetencje/zakres obowiązków: kierownik Działu Archeologii Powszechnej, opiekun zbiorów pochodzących z Ameryki i Azji, zajmuje się badaniami funkcjonalnymi zabytków paleolitycznych, mezolitycznych i neolitycznych z krzemienia, kości i poroża pochodzących z Europy Środkowej i północno-wschodniej Afryki, organizuje lub współorganizuje konferencje krajowe i międzynarodowe, uczestniczy w wielu projektach badawczych jako specjalista traseolog, bierze udział w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i wystawienniczym

kwalifikacje: Ukończyła archeologię powszechną na UAM w Poznaniu 1983 roku. W 1996 roku, w Instytucie Archeologii I Etnologii PAN obroniła pracę doktorską na temat „ Gospodarka społeczności młodszego Dryasu na Niżu Polskim w świetle analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych”. Uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych na stanowiskach z epoki paleolitu i mezolitu w Polsce i za granicą, brała udział w warsztatach traseologicznych, w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor publikacji o charakterze naukowym

ważniejsza bibliografia:

1988 M. Winiarska-Kabacińska, Examination of hafting traces on end-scrapers from the site of Wojnowo „a” concentration III/75 (western Poland), (w:) S. Beyries (red.) Industries lithiques: traceologie et technologie, Oxford (BAR Int. Ser., 411), vol.1, s.175-196, .

1990 M.Winiarska-Kabacińska, Some aspects of the functional analysis of Polish Lowland sites based on a late pleistocene site Wojnowo „a”, Aun 14, s.159-162, .

1992 M.Winiarska-Kabacińska, Functional analysis of flint tools from Late Palaeolithic site at Wojnowo, Zielona Gora voivodeship, FAP 37, s. 47-63, .

1993 M.Winiarska-Kabacińska, A comparative study of the models of environmental adaptation of the Final Palaeolithic societies of the Polish Lowland, (w:) Traces et fonction: les gestes retrouves Colloque international de Liege, Editions ERAUL, vol.50, s. 497-500, .

1993 M.Winiarska-Kabacińska, Analiza funkcjonalna ostrza kościanego zbrojonego krzemiennymi wkładkami z Tłokowa, woj. olsztyńskie. Archeologia Polski, XXXVIII (1), s. 89-93,

1995 M.Winiarska-Kabacińska, Functional analysis of Stone Tools from Maszycka Cave. (w:) S.K. Kozłowski (red.) Maszycka Cave A Magdalenian Site in Southern Poland. Jahrbuch des Romisch- Germanischen Zentralmuseums Mainz, 40 (teil 1), s. 241- 245,

1998 B.Ginter, M.Połtowicz, M.Pawlikowski, S.Skiba, J.Trąbska, M.Winiarska-Kabacińska, P.Wojtal, Dzierżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy Morawskiej (w:) Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich,, Krosno 2002, s. 111 – 147,

2002 M.Winiarska-Kabacińska, Analiza funkcjonalna narzędzi ze stanowiska 10 w Krakowie-Kurdwanowie (w:) Południowe obejście Krakowa, materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu. Via Archaeologica, (red.) P.Włodarczak, s.105-125, .

2003 J.Kabacińskai, M.Winiarska-Kabacińska, Recent Lithic Research in Poland, Lithic Technology, t.28(1), s. 5-12,.

2004 D.Makowiecki, M.Winiarska-Kabacińska, Analiza technologiczna i funkcjonalna zabytków kościanych z osad ludności kultury pucharów lejkowatych w Pieckach i Bachorach, woj.kujawsko-pomorskie (w:) Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego, (red.) J.Bednarczyk, A.Kośko, s.553-565, 2004 r.

2004 M.Winiarska-Kabacińska, Analiza funkcjonalna inwentarza krzemiennego (w:) Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, (J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, red.), Poznań s. 42-45.

2005 M.Winiarska-Kabacińska, Analiza funkcjonalna wytworów wybranych do studiów nad dystrybucją surowców krzemiennych u schyłku paleolitu i w mezolicie (w:) Z. Sulgostowska, Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dżwiną i Górnym Dniestrem, Warszawa, s. 271-292.

2005 M.Winiarska-Kabacińska, B.Ginter, M.Połtowicz, M.Pawlikowski, S.Skiba, J.Trąbska, A.Wacnik, P.Wojtal, Dzierżysław 35 – ein neuer Fundplatz des Magdalénien in Oberschlesien, Archäologisches Korrespondenzblatt 35, s. 431- 446.

2006 Tomasz Goslar, Jacek Kabaciński, Daniel Makowiecki, Danuta Prinke, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Datowanie radiowęglowe zabytków z Kolekcji Epoki Kamienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Fontes Archaeologici Posnaniensis, 42, s. 5-13.

2007 M.Winiarska-Kabacińska, Dąbrowa Biskupia 71. mesolithic hunters’ camp?(w:) M.Masojć, T.Płonka, B.Ginter, S.K.Kozłowski (red.) Contributions to the Central European Stone Age. Papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski, Wrocław, s. 153-161.

2008 Janusz Budziszewski, Piotr Chachlikowski, Janusz Czebreszuk, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie. (w:) J.Bednarczyk, J.Czebreszuk, P.Makarowicz, M.Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, s. 31-69.

2008 Jacek Kabaciński, Éva David, Daniel Makowiecki, Romuald Schild, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski, t. LIII, s. 243-288.

2008 Joanna Trąbska, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Barbara Trybalska, Experimental Skin Processing with Ferruginous Material. Macro and Microproperties. Preliminary Results. Analecta Archaeologia Ressoviensia, Rzeszów, t.2, s. 191-209.

2008 Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Functional analysis as a tool for the interpretation of mortuary practices. A case- study of the Corded Ware Culture graves at Zielona, southern Poland, (w:) L. Longo, N. Skakun, (red.) Prehistoric Technology. 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy, BAR International Series 1783, s. 331-335.

2009 J.Kabaciński, M.Winiarska-Kabacińska, The first obsidian workshop at the Polish Lowland – a technological and microwear study, w: F.Sternke (red.) Non-flint raw material use in prehistory, C77 BAR 1939, s.187-191

2010 M.Winiarska-Kabacińska, Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych ze stanowiska 2 w Cichmianie (AUT 441), w: J.Kabaciński, I.Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Poznań 2009, s. 379-453

  1. M. Winiarska-Kabacińska (współredaktor z M. Przybyłem), Archeologia wobec wyzwań współczesności. Poznań 2010.
  2. M.Winiarska-Kabacińska, Bone musical instrument [w:] M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (red.) Kadero, Poznań 2010, s. 355-359
  1. M.Winiarska – Kabacińska, Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych ze stanowisk kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych z terenu Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, FAP 46, 2010, s. 193-201