tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Paweł L. Polkowski
pełniona funkcja: adiunkt
dział: Dział Archeologii Pozaeuropejskiej, Pracownia Sztuki Naskalnej
e-mail: pawel.polkowski@muzarp.poznan.pl,
tel. +48 61 628 55 42
kompetencje/zakres obowiązków: Prowadzi Pracownię Sztuki Naskalnej w ramach Działu Archeologii Pozaeuropejskiej. Jest kuratorem wystawy stałej „Sztuka Naskalna Afryki Północnej”. Bierze udział w pracach badawczych na obszarze Afryki północno-wschodniej, w szczególności na Pustyni Zachodniej w Egipcie.
Kwalifikacje i zainteresowania naukowe: Ukończył archeologię śródziemnomorską w 2009 roku i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na UAM. Rozprawę doktorską zatytułowaną Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla obronił w 2015 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zawodowo zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu. Jest autorem jednej książki, kilkunastu artykułów naukowych, a także tekstów popularno-naukowych w prasie (m.in. Archeologia Żywa, Przewodnik Katolicki). Posiada doświadczenie w organizacji weekendów tematycznych, warsztatów z dziećmi i młodzieżą oraz konferencji naukowych. Jest autorem wystaw, m.in. wystawy stałej „Sztuka Naskalna Afryki Północnej”.
Bibliografia:
1. Polkowski L. Paweł. 2010. „Kulturowy wymiar miejsc naturalnych”. [W:] L. Gardeła, Ł. Ciesielski (red.) Na marginesie. W kręgu tematów omijanych, 193-216. Poznań.
2. Polkowski L. Paweł, Mariusz Drzewiecki. (w druku) “Fortified Sites in the Area of the Fifth and Sixth Cataract in Contexts. Preliminary Reflections”. Gdańsk Archeological Museum African Reports 8.
3. Polkowski L. Paweł. 2011. „Skalne palimpsesty. Refleksje nad fenomenem sztuki naskalnej”, [W:] M. Kania, D. Kobiałka (red.) Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata, 319-336. Poznań.
4. Polkowski L. Paweł, Michał Kobusiewicz. 2012. „Badania nad sztuką naskalną w Oazie Dachla (Pustynia Zachodnia, Egipt). Stanowisko 06/09”. Fontes Archaeologici Posnanienses 48: 236-248.
5. Polkowski L. Paweł. 2012. „Od percepcji do narracji”. [W:] K. Kajda, D. Kobiałka (red.) Myśl – percepcja i ekspresja, 169-188. Poznań.
6. Polkowski L. Paweł, 2013. „Chrześcijańska sztuka naskalna/Christian rock art. [W:] D. Bagińska (red.) Wielkie Królestwa Chrześcijańskie w Nubii, katalog wystawy, Poznań, 77-80.
7. Polkowski L. Paweł, Ewa Kuciewicz, Eliza Jaroni & Michał Kobusiewicz. 2013. „Rock art research in the Dakhleh Oasis, Western Desert (Egypt). Petroglyph Unit. Dakhleh Oasis Project”. Sahara 24: 101-118.
8. Polkowski L. Paweł. (w druku) „Places and spaces. Rock art in the Dakhleh Oasis”. [W:] Oasis Papers 7. Proceedings of the 7th International Conference of the Dakhleh Oasis Project. New Developments in the Archaeology of the Egyptian Western Desert and its Oases. Leiden.
9. Rozwadowski Andrzej, Ewa Kuciewicz, Paweł L. Polkowski. 2014. „Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych. Między praktyką a teorią”. [W:] S. Szafrański et al. (red.) Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, 345-368. Muzeum Narodowe w Szczecinie.
10. Kuciewicz Ewa, Paweł L. Polkowski & Michał Kobusiewicz. 2014. “Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: rock art research 2011”. Polish Archaeology in the Mediterranean 23(1): 229-244.
11. Polkowski L. Paweł. 2015. The Life of Petroglyphs: A Biographical Approach to Rock Art in the Dakhleh Oasis, Egypt. American Indian Rock Art 41: 43-55.
12. Polkowski L. Paweł. 2015. “Meanders of interpretation: Interpreting the meandering lines”. [W:] J. Kabaciński, M. Chłodnicki & M. Kobusiewicz (red.) Hunters-Gatherers and Early Food Producing Societies in Northeastern Africa, 297-334. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
13. Polkowski L. Paweł. 2016. „Rock Art”. [W:] M. Chłodnicki (red.) Archaeology of the Sudan, 279-302. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
14. Polkowski L. Paweł. 2016. Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
15. Kuciewicz Ewa, Paweł L. Polkowski & Michał Kobusiewicz. 2016. “Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: Seasons 2012 and 2013”. Polish Archaeology in the Mediterranean 24(1): 275-296.
16. Paweł L. Polkowski. (w druku) “Feet, sandals and the animate landscapes. Some considerations on the rock art of the Dakhleh Oasis, Egypt”. Proceedings of the conference What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa. Brussels 17-19.09.2015. Brussels: The Royal Academy for Overseas Sciences and the Royal Museums of Art and History.
17. Paweł L. Polkowski. (w druku) „Dialogi na pustynnych skałach. Z rozważań
nad mocą sprawczą sztuki naskalnej na obszarach wschodniej Sahary”. [W:] A. Rozwadowski (red.) Podróże ku innemu. Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
18. Paweł L. Polkowski. (w druku) “A tale of giraffe. On enigmatic composition from site 04/08 in the central Dakhleh Oasis, Egypt”. [W:] J. Kabaciński, M. Chłodnicki & M. Kobusiewicz (red.) African Studies. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.