kierownik: dr Andrzej Prinke

cel projektu: Wypracowanie standardów w zakresie udostępniania masowych danych archeologicznych przez Internet, upowszechnienie nowych technologii informatycznych w archeologii, zwłaszcza na polu zarządzania dziedzictwem archeologicznym oraz zainteresowanie tą problematyką zarówno społeczności akademickiej, jak i  ogółu odbiorców wiedzy archeologicznej.

wynik: (a) zabezpieczenie i upowszechnienie archiwów cyfrowych, (b) budowa portalu ARENA jako poligonu dla działań innowacyjnych i źródła inspiracji, (c) wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe archeologów, (d) promocja wybranych elementów dziedzictwa archeologicznego, (e) innowacyjne zastosowania nowych technologii informatycznych, adresowane do partnerów projektu, jak i do środowiska zawodowych archeologów, a nawet jeszcze szerzej – do ogółu zainteresowanych archeologią. 

podstrona internetowa dedykowana projektowi:

http://www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/arena/arena.html