nazwa projektu: „Delta Nilu jako centrum wymiany kulturowej pomiędzy Górnym Egiptem a południowym Lewantem w IV tysiącleciu p.n.e.”

kierujący projektem: dr A. Mączyńska

czas trwania: 2011- 2014

współuczestnicy:

– dr Marek Chłodnicki z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz dr Joanna Dębowska-Ludwin z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowiedzialni za prowadzenie badań wykopaliskowych;

– mgr Marcin Czarnowicz, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujący się kontaktami między Egiptem i południowym Lewantem w IV i III tys. B.C; jest on odpowiedzialny z opracowanie importów palestyńskich z Tell el-Farcha; 

– Mary F. Ownby, Ph. D. (Desert Archaeology, USA), odpowiedzialna za badania petrograficzne;

– Eliot Braun, Ph. D. (Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem, Israel), konsultant ceramiki palestyńskiej datowanej na okres wczesnego brązu IA;

– Amir Golani, Ph. D. (Israel Antiquity Authority), konsultant ceramiki palestyńskiej datowanej na okres wczesnego brązu IA;

– Anat Cohen-Weinberger, Ph. D. (Israel Antiquity Authority), konsultant analiz petrograficznych; 

– Thilo Rehren, Profesor (University College London), odpowiedzialny za analizy zabytków metalowych;

– Nathalie Buchez, Ph. D. (Institute National de Recherches Archeologiques Preventives), konsultant ceramiki górnoegipskiej.

finansowanie: program POMOST – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

cele: Celem projektu są badania nad relacjami Delty Nilu, Górnego Egiptu oraz południowego Lewantu w IV tysiącleciu p.n.e. na podstawie materiałów uzyskanych podczas wykopalisk na stanowisku Tell el-Farcha, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki oraz metali. Dodatkowo ważnym elementem projektu będzie wskazanie roli, jaką Delta odgrywała w tych relacjach, a także wpływu, jaki wywierała na procesy zjednoczenia kulturowego i politycznego państwa egipskiego.  

metodyka: W ramach projektu prowadzone są prace wykopaliskowe na stanowisku z okresu predynastycznego, wczesnodynastycznego i początków Starego Państwa w Tell el-Farcha,  a także analizy petrograficzne, analizy metali, studia porównawcze i konsultacje z specjalistami w zakresie ceramiki górnoegipskiej oraz palestyńskiej. 

wyniki badań – aktualności: Publikacje podsumowujące można pobrać TUTAJ<<<. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu będą prezentowane podczas ważnych konferencji (m.in. w Nowym Jorku, Egipcie, Warszawie i Krakowie), skupiających prawie wszystkich badaczy z całego świata zajmujących się najwcześniejszymi dziejami Egiptu.