Nazwa projektu: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych

Osoba prowadząca: dr Michał Brzostowicz

Czas trwania: 2015 – 2016 r.

finansowanie: Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Cele: Celem projektu jest opublikowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Spławiu, gm. Kołaczkowo, woj. wielkopolskie w latach 1991-1992 oraz 2000-2002 z uwzględnieniem rezultatów badań sondażowych wykonanych w 1970 r. Publikacja składać się będzie ze wstępu oraz kilku rozdziałów, omawiających podstawy datowania, elementy fortyfikacji, elementy zabudowy i sposób jej rozplanowania, rozpoznane elementy życia gospodarczego na podstawie wyników analiz specjalistycznych oraz charakterystykę zagadnień kulturowych przedstawioną na podstawie analizy pozyskanego materiału archeologicznego. Najważniejsze wnioski zawarte będą w podsumowaniu. Całość zwieńczy katalog zespołów archeologicznych, tablice z rycinami oraz bibliografia wykorzystanych prac. Publikacja będzie dostępna również w pliku PDF, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Metody: Wykonanych zostanie szereg analiz specjalistycznych z zakresu dendrologii, dendrochronologii, archeobotaniki, archeozoologii oraz rekonstrukcji środowiska naturalnego. Zdigitalizowana zostanie dokumentacja fotograficzna wykonana w czasie wykopalisk w Spławiu.

Rezultaty: Najważniejszym rezultatem tego zadania jest przedstawienie monografii stanowiska, które pojawiło się w obiegu naukowym dzięki kilku opublikowanym wcześniej sprawozdaniom i komunikatom badawczym. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego