Program finansowany przez MKiDN

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu:  Ochrona zabytków archeologicznych

III. Nazwa własna zadania: Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, gm. Rokietnica, stan. 59. Wyniki badań archeologicznych.

Rodzaj zadania: Opracowanie wraz z publikacją książkową wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Tryb finansowania zadania: Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym

Osoba odpowiedzialna:     Piotr Pawlak

Syntetyczny opis zadania: Zadanie ma na celu publikację wyników badań archeologicznych, które przeprowadzono w 2013 r. w Napachaniu, stan. 59, przy okazji budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11. Ich rezultatem było odkrycie sześciu horyzontów chronologicznych: obozowiska z okresu młodszego mezolitu, śladów osadnictwa kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu, rozległej osady ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, śladów osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego, śladów osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego oraz z okresu nowożytnego. Badaniami kierowali mgr Andrzej Krzyszowski i mgr Piotr Pawlak. Badania miały charakter ratowniczy. Dokumentacja z badań wraz z zabytkami  znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.