nazwa projektu: Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych.

osoba prowadząca: Piotr Pawlak

czas trwania: 2013 r.

finansowanie:  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe; nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

cele:  Zadanie ma na celu publikację dotychczasowych wyników badań archeologiczno-architektonicznych północno-zachodniego odcinka średniowiecznych obwarowań miejskich Poznania wraz z opracowaniem zabytków archeologicznych wydobytych podczas tychże badań w latach 2002-2004. Ich rezultatem było odsłonięcie systemu obronnego średniowiecznego miasta w postaci fragmentów dwóch baszt oraz pozostałości podwójnego muru obronnego, na długości około 100 m. Badania archeologiczne zostały podjęte przy okazji rewitalizacji północno-zachodniego fragmentu Starego Miasta. Odkryte w trakcie badań archeologicznych pozostałości konstrukcji obronnych zostały poddane rewitalizacji i rekonstrukcji, dzięki czemu służą celom turystyczno-edukacyjnym. Publikacja zamknie całościowo zagadnienie systemu obronnego północno-zachodniej części Starego Miasta i poszerzy naszą wiedzę na temat systemów obronnych średniowiecznych miast w Polsce a także warunków życia ich mieszkańców.

metody: wykonanie dokumentacji archeologicznej w wersji elektronicznej, wykonanie analiz architektonicznych i archeologicznych, wykonanie analiz specjalistycznych, opracowanie źródłowych materiałów archeologicznych i ich finalna publikacja w wersji książkowej

wyniki: Publikacja w wersji książkowej