Czas trwania: 13 kwietnia – grudzień 2016r.

Miejsce: Pałac Górków, ul. Wodna 27

Kuratorzy: dr M. Przybył, mgr T. Kasprowicz, mgr P. Silska

Chrzest Mieszka I w 966 roku w powszechnej świadomości Polaków uchodzi za jedno z najbardziej znaczących wydarzeń na kartach historii Polski, które w perspektywie miało zaważyć na rozwoju państwa i narodu polskiego. Dzięki dalekowzrocznej decyzji naszego pierwszego władcy, skromny jeszcze wówczas terytorialnie kraj nad Wartą  przyjęty został  do wspólnoty państw chrześcijańskich, wpisując się tym samym na trwałe w zachodnioeuropejski krąg kulturowy. Arcyważny w swej wymowie akt chrztu Mieszka zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich, która objęła z początku samego władcę i jego otoczenie, tworząc niewielkie wyspy nowej religii w morzu tradycyjnej wiary pogańskiej. Centra owych wysp stanowiły główne ośrodki władzy książęcej, w których najszybciej na drodze konwersji przyjmowano nowe idee.

Jednym z takich ośrodków w młodym państwie Mieszka był gród na poznańskim Ostrowie, któremu poświęcona została jubileuszowa wystawa pt.”Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”, zorganizowana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.  Podstawowym  jej założeniem było przedstawienie szerokiej rzeszy odbiorców roli grodu poznańskiego w krzewieniu chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz przypomnienie znaczenia chrztu naszego pierwszego historycznego władcy w rozwoju kulturowym ziem polskich. Na ekspozycji zaprezentowane zostały najbardziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecznej kultury materialnej i artystycznej, pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych od końca lat trzydziestych XX wieku do dnia dzisiejszego na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Badania te objęły swym zasięgiem najważniejsze miejsca i budowle związane z początkami chrześcijaństwa w Polsce,  wśród nich zwłaszcza, położone w północnej części poznańskiego zespołu grodowego, pozostałości rezydencji książęcej z kaplicą pałacową oraz relikty pierwszej katedry poznańskiej, odkryte w obrębie dzisiejszej bazyliki archikatedralnej. W świetle najnowszych ustaleń, obiekty te należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych na ziemiach polskich, odpowiadających metrykalnie czasom panowania Mieszka I. Ekspozycja, zgodnie z intencją zawartą w tytule, tematycznie nie ogranicza się wyłącznie do problematyki chrztu  naszego pierwszego władcy ale swą narracją wybiega poza owo niezwykłe wydarzenie, które postrzegać należy bardziej jako symbol zapoczątkowanych wówczas zmian w dziejach państwa polskiego.  

Wystawa została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 2016.