Piątek, 23 sierpnia 2019, Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży PL EN | |

KONTAKT


INFORMACJA +48 61 852 82 51 muzarp@man.poznan.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH(RODO)

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny
01.09.2018 – 30.06.2019
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
WTOREK – 09.00-16:00
ŚRODA – 09.00-16:00
CZWARTEK – 09.00-16:00
PIĄTEK – 10.00-17.00
SOBOTA – 10.00-17.00
NIEDZIELA – 12.00-16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Szukamy jeszcze jednego edukatora!

Szukamy jeszcze jednego edukatora!

fot. Piegowate Kadry

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

poszukuję pracownika na stanowisko

Edukatora muzealnego

 

I. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:
- wykształcenie wyższe – tytuł magistra w zakresie archeologii lub historii
- zainteresowania w zakresie historii starożytnej i archeologii

- umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- znajomość języka obcego – najlepiej j. angielski

- umiejętność pracy w zespole
- samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej
- kreatywność
- dyspozycyjność
- komunikatywność

- wysoka kultura osobista

- mile widziane doświadczenie w zakresie edukacji lub popularyzacji nauki

- mile widziane doświadczenie pedagogiczne

- konieczna znajomość obsługi komputera – pakiet MsOffice

 

 

II. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
- opracowywanie i realizacja działań edukacyjnych i popularyzatorskich  oraz wystaw
- współpraca z innymi działami MAP
- oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych

- prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów z grupami w różnym wieku
- przygotowywanie scenariuszy lekcji muzealnych oraz innych działań edukacyjnych
- przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
- współpraca z innymi muzeami

- opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych

- przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej
- pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
 

III. Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełen etat
- praca na miejscu

- zatrudnienie:  marzec 2019 r. 

 

IV. Oferujemy:
- ciekawą pracę 

- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
- możliwość rozwoju zawodowego

 

V. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny oraz CV,
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
- kserokopie świadectw pracy,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 11 lutego 2019 r., do godz. 15.00 pod adres: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań z dopiskiem „Oferta na stanowisko: Edukator muzealny”

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 

Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest: Ewa Sas tel.  616285521 email:ewa.sas@muzarp.poznan.pl

 

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

  1. Administratorem danych osobowych jest*) MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU, UL. WODNA 27,  61-781 POZNAŃ

 

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych**)  rodo@muzarp.poznan.pl

 

  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko EDUKATOR MUZEALNY.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres NIE DŁUŻSZY NIŻ PROCES REKRUTACJI NA STANOWISKO EDUKATOR MUZEALNY W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU.

 

  1. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

 

*) administrator podaje swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

**) wypełnia się, gdy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych